Club Weightlifting

John Varsam
John Varsam
Year: Senior